Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen Käpylän musiikkiopisto 2021

Tämä suunnitelma on laadittu noudattaen lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja yhdenvertaisuudesta (1325/2014).

Yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää niitä toimenpiteitä ja sellaista toimintakulttuuria, jolla opetus ja oppilaitoksen kaikki toiminta pyritään järjestämään tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti sekä oppilaiden että henkilöstön erilaiset tarpeet huomioivalla tavalla.

Mitä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat meille käytännössä?

 • Yksilön kunnioitusta ja toisen huomioimista arjen aktiivisena toimintana
 • Yhteisössämme on tilaa mielipiteille, ajatuksille ja kokemuksille.
 • Yhteisössämme on tilaa erilaiselle toiminnalle, yksilölle ominaisille tavoille toimia.
 • Tiedostamme tavat, puhetyylit ja eleet arjen kohtaamistilanteissa ja ymmärrämme niiden vaikutuksen tasa-arvoon.
 • Jokaisella työntekijällä on oikeus toteuttaa näkemystään työstään, samalla kunnioittaen työpaikan sääntöjä ja työtovereita.
 • Otamme ja annamme tilaa kohtuullisesti toiset huomioiden.

Oppilaiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Oppilasvalinnat

Oppilasvalinnan periaatteet noudattavat oppilaitoksen kulloinkin voimassa olevaa opetussuunnitelmaa. Oppilasvalinnan kriteerit on aukikirjoitettu, ja oppilasvalintojen perusteet ovat kautta linjan yhtäläiset.

Häirinnän ja kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen

Häirintää ja kiusaamista ei hyväksytä. Epäasialliseen käytökseen oppilaiden kesken puututaan välittömästi. Rohkaisemme oppilaita kertomaan kokemuksistaan, mikäli he kokevat tai näkevät oppilaan tai henkilöstöön kuuluvan epäasiallista käytöstä. Tarvittaessa otetaan yhteyttä oppilaan tai oppilaiden vanhempiin, mikäli he eivät ole tilanteessa läsnä.

Toimenpiteet:

 • opettaja puuttuu tilanteeseen ja keskustelee oppilaiden kanssa
 • tarvittaessa vuorovaikutus opettajan ja oppilaan huoltajien kesken
 • tarvittaessa yhteys rehtoriin, joka järjestää keskustelun asianosaisten kesken

Opetustilanteiden tasapuolisuus

Kaikille oppilaille pyritään takaamaan mahdollisuus osallistua opetustilanteisiin kohtuullisin mukautuksin. Opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden opetuksen yksilöllistämiseen oppilaan edellytysten ja tavoitteiden mukaan.

Toimenpiteet:

 • jokaisen oppilaan yksilöllinen opetus
 • opetusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti

Opintosuoritusten arvioiminen

Arvioinnissa noudatetaan oppilaitoksen kulloinkin voimassa olevaa opetussuunnitelmaa. Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti arvioinnin perusteet on kirjoitettu auki ja ne ovat kaikkien luettavissa. Opettajat noudattavat arvioinnin kriteereitä.

Toimenpiteet:

 • tavoitetaulujen avoimuus ja selkeys (ks. Eepos)
 • jatkuva, kannustava palaute
 • avointa keskustelua arvioinnin kiriteereistä sekä henkilöstön kesken että oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa
 • opetussuunnitelman ja arvioinnin menettelyjen kehittäminen

Positiiviset erityistoimet syrjinnän vaarassa olevien osalta

 • tuen tarpeen selvittäminen eri oppilasryhmissä
 • läsnäolo ja havainnointi
 • yhdessä tekeminen
 • keskustelut opettajien kanssa
 • opetussuunnitelman “ulkopuolinen” toiminta
 • opintoihin liittyvän toiminnan rikastaminen
 • maksuhuojennukset ja vapaaoppilaspaikat

Opettajien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaaminen

Oppilaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on käyty läpi oppilaitoksen henkilöstökokouksissa. Suunnitelma on henkilöstön saatavilla yhteisessä sähköisessä työsuojelu-kansiossa. Lisäksi kehityskeskusteluissa voidaan käydä läpi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen kehityskohteita, ja henkilöstölle voidaan järjestää tarvittaessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta.

Opetustarjonta ja -järjestelyt

Oppilaitoksen opetussuunnitelma määrittelee opetustarjonnan ja -järjestelyt. Opetusjärjestelyjä ja opetussuunnitelmaa voidaan mukauttaa kohtuullisesti oppilaan tarpeiden mukaan (henkilökohtainen opetussuunnitelma, hops).

Toimenpiteet:

 • yksilölliset keskustelut oppilaan ja opettajan välillä
 • palautekyselyt ja niiden pohjalta käytännön sovellukset
 • tarvittaessa hops

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö vastaa opetuksen tarpeita. Sitä arvioidaan ja tarvittaessa muokataan lukuvuosittain. Ympäristö pidetään terveellisenä ja turvallisena.

Toimenpiteet:

 • otetaan huomioon toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet syrjinnän ehkäisemiseksi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi

Toimenpiteet:

 • keskustelut oppilaiden kanssa
 • avoimeen palautteeseen kannustaminen
 • oppilaitoksen itsearviointikyselyt
 • kohdennetut kyselyt oppilaille ja vanhemmille

Helsingissä 1.2.2021

Käpylän musiikkiopiston työsuojelutoimikunta